icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Handlingsprogr
  

Handlingsprogrammet for 2021-2024 er klart

Handlingsprogrammet for 2021-2024 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2020.
Programmet består av budsjett for 2021 samt økonomiplan med mål for de fire neste årene. 

Planen forteller hva kommunen skal bruke pengene til i de neste fire årene. Den viser utviklingen i kommunens økonomi, og gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
 
Kommunen har digitalt handlingsprogram i portalen Framsikt. Her finner du: Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024

Du kan også laste laste ned handlingsprogrammet som PDF

Oppvekst og opplæring

Gebyrene omfatter blant annet satser for foreldrebetaling i barnehager og SFO, samt tilskuddssatser for private barnehager.

Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer: Oppvekst og opplæring

Helse og mestring

Gebyrene omfatter blant annet satser for betaling av pleie og omsorgstjenester og praktisk bistand for hjemmeboende og plasser i institusjon.

Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer, Helse og mestring

Teknikk, samfunn og kultur

Gebyrene omfatter blant annet:
  • Time- og leiesatser for idrettshaller og svømmehaller
  • Gebyrer knyttet til kommunale boliger, vann, avløp og renovasjonstjenester, feiervesen og gravesøknader 
  • Satser for kulturskole, kino og leie av kulturhuset

Sentraladministrasjonen

Gebyrene omfatter blant annet:
  • Satser for meglerpakke, eiendomsinformasjon og kartdata
  • Satser for fakturagebyrer
  • Satser for vigselsgebyrer

Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer; Sentraladministrasjonen 

Gebyrregulativ etter matrikkelloven og eierseksjonsloven

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 og lov om eierseksjoner § 15 omfatter blant annet:

  • Generelle bestemmelser vedrørende betaling, frister, fritak, klage
  • Gebyrregulativ bygge- og delesaker
  • Gebyrregulativ plansaker