Forsidebilde hovedplan for vann, avløp og vannmiljø
Forsidebilde hovedplan for vann, avløp og vannmiljø
  

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø

Hovedplanen for vann, avløp og vannmiljø 2015 – 2027 er utarbeidet av Ås kommune, kommunalteknisk avdeling. Hovedplanen er et overordnet dokument som tar utgangpunktet i framtidens utfordringer innen vannsikkerhet, tilfredsstillende vannkvalitet i vassdrag og transport og rensing av avløpsvann på en optimal måte.

Hovedplanen har en tidshorisont på 12 år og er en oppfølging av forrige hovedplan fra 2001. Hovedplan, sammen med tiltaksplan for vann og avløp, vil i denne planperioden rulleres hvert 4. år sammen med kommuneplanens arealdel.

Hovedplan vann, avlop og vannmiljø forside.jpg

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø godkjent i kommunestyremøte 22.09.2015 kan lastes ned som .pdf her


Utdrag fra hovedplan for vann, avløp og vannmiljø

 

"Dagens kvalitet på ledningsnettet er ikke tilfredsstillende og må løftes for å sikre befolkningen og vannmiljø for nødvendig risiko for forurensning. Renseanleggene har i dag vanskeligheter med å overholde sine rensekrav, og reduksjon av mengden overvann fra kommunens ledningsnett er et nødvendig tiltak.

Intensivering og økt fokus på lekkasje vil kunne forbedre og mulig redusere dagens kapasitetsproblemer. Det må allikevel bygges et nytt renseanlegg i løpet av planperioden for Søndre Follo. Nordre Follo renseanlegg er i gang med evalueringen i forhold til oppgradering av dagens anlegg, alternativt bygge nytt.".