Ås bibliotek

Hvor er Falsen i november?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på oktober-oppgaven og gjett hvor han er i november!

HvorErFalsen_november_400x300.jpg
Foto: Linda Rasten

Vet du hvor Falsen på november-bildet er? Send svar til post@aasavis.no
Mer om konkurransen

4. november -Stortinget vedtar en revidert grunnlov

Som tidligere nevnt ble det vedtatt den 20. oktober at kongevalget skulle utsettes til den nye grunnloven var forhandlet frem, dette i strid med de svenske forhandlingskravene, og sågar trusler om bruk av krigsmakt fra Karl Johans side. Fra 26. oktober til den 4. november ble alle Grunnlovens paragrafer gjennomgått. Stortinget motstod presset fra de svenske forhandlerne og vedtok å beholde sin makt i forhold til kongens vetorett, riksretten, retten til å utnevne embetsmenn med mer. Man fikk dessuten lovfestet retten til egen valuta, nasjonal bank og handelsflagg samt motstod svensk press for å beholde adelskapet i Norge.

4. november 1814 var den nye grunnloven ferdig. Formelt var det ikke en revisjon av Eidsvollsgrunnloven, men en ny grunnlov datert 4. november. Den grunnleggende endringen var at Norge, som et selvstendig rike, var blitt tilpasset en union med Sverige. Senere samme dag gikk representantene til et nytt kongevalg – det andre i 1814. Ikke i kraft av Kieltraktaten, men gjennom Stortingets eget valg ble den aldrende Carl 13. av Sverige ny konge i Norge. Det ville i praksis si den franske tronfølgeren Carl III Johan. Allerede siden 1811 hadde han vært svensk konge, i gavnet om ikke i navnet. En deputasjon ledet av grev Wedel Jarlsberg reiste så til Fredrikstad for å overbringe nyheten om kongevalget til Carl Johan. Derfra reiste den svenske kronprinsen i kortesje til Christiania. Den 10. november talte han i Stortinget. Deretter overleverte han kong Carl XIIIs ed til den norske grunnloven til stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie. Stortinget på sin side avla troskapsed til grunnloven og kongen.

På flere områder ble novembergrunnloven bedre for Norge enn 17. mai-grunnloven. En lang rekke av paragrafene som gjaldt kongen, statsrådet og nasjonalforsamlingen ble endret, men forandringene styrket faktisk Stortingets og det norske statsrådets stilling overfor kongen. Norges utenrikspolitikk ble derimot lagt i hendene på kongen som i 17. mai-grunnloven. At Carl Johan godtok Norges frie stilling må sees på som et ønske om å unngå ytterligere konflikt og et håp om senere når roen hadde lagt seg å stramme inn, noen han ikke klarte. Carl Johan ønsket om å gjøre den 4. november til nasjonaldag på bekostning av 17. mai er et eksempel på dette.


Oktober-bildet:
HvorerFalsen_oktober_150x100.jpg
Bilde: Wikipedia v/ Chris Nygård, Marianne Selvik

Huitfeldtgården i Son
Gården ble oppført på slutten av 1700-tallet eller begynnelsen av 1800-tallet. Tidlig på 1800-tallet bodde forretningsmannen Gregers Stoltenberg i gården. Enken etter hans bror Brede Plade Stoltenberg, Elisabeth Stoltenberg, giftet seg i 1811 med sorenskriveren i Follo, Christian Magnus Falsen. En lokal og ubekreftet tradisjon forteller at Falsen og lektor Johan Gunder Adler forfattet deler av grunnlovsutkastet i Huitfeldtgården, senvinteren 1814.

17. mai 2014 ble det avduket en Falsen-byste, utformet av Reidar Finsrud, foran Torget 6 i Drøbak, Bygningen er også kalt «Skolebygningen», og huser i dag biblioteket i Frogn kommune. Det var i dette patrisierhuset kjøpmann og trelasthandler Brede Stoltenberg med familie bodde,og det var i forbindelse med skiftet etter hans død i 1808 at Christian Magnus Stoltenberg ble kjent med enken, hans kommende kone, Elisabeth Stoltenberg (f. Bøckmann).

Tekst: Carl F. Høeg, Ås lokalhistoriske arkiv
 

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no