icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp   ›   Vannmåler
  

Vannmåler

Tilknytning og installering av vannmåler

For å koble private ledninger til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Dette kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand. 

Det skal installeres vannmåler i alle boliger. Ved tilknytning kan vannmåleren hentes ved kommunalteknisk avdeling, av autorisert rørlegger.

Kommunen har vannmåler til boliger og fritidseiendommer på lager til enhver tid. Ved behov for behov for større vannmåler eller vannmåler til institusjoner, tilpasset egen driftskontroll må dette bestilles spesielt til prosjektet. To til tre ukers leveringstid må påregnes.

Avlesing av vannmåler

Ås kommune har vedtok at fra 1.1.2007 skal alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett skal være tilknyttet vannmåler som utleveres av kommunen. Eier/fester av eiendommen bekoster måler samt montering av måleren. Målt forbruk danner grunnlaget for beregning av årsgebyrer for vann og avløp. Abonnentene er forpliktet til å foreta avlesning av vannmåleren 31.12.hvert år, og sende informasjon om målerstanden umiddelbart til kommunen. (Link til elektronisk avlesningsskjema.)  Hvis du har digital vannmåler blir denne lest av automatisk, og du behøver ikke levere inn målerstanden.

For eiendommer med privat vannkilde som kun er tilknyttet kommunalt avløp, skal vannmåler installeres på det private vanninntaket. Årsavgift for avløp beregnes etter målt vannforbruk fra egen vannkilde.

For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert fastsettes vannforbruket etter bygningens areal målt i bruksareal. Kommunen vil da kunne stipulere vannforbruk og avløpsmengde basert på et årlig forbruk tilsvarende 4m³ per m² bruksareal.

Utskifting til digital vannmåler

Ås kommune er igang med utskifting av dagens vannmålere med nye elektroniske vannmålere. De gamle vannmålerne som ble montert i tidsperioden 2004-2007 har en levetid på 10-15 år, og må derfor byttes ut. Kommunen opplever at cirka 20% ikke leser av vannmåleren sin årlig og har derfor gått til innkjøp av elektroniske vannmålere.

Med de nye vannmålerne trenger du ikke å lese av måleren selv. Kommunen leser av måleren før utsendelse av faktura, og når det er behov for å kontrollere om du kan ha en vannlekkasje. Du får riktig faktura, og større sikkerhet med tanke på å oppdage feil ved vannforsyningen din.

Kommunen dekker rørleggerarbeidet ved bytte av vannmåler, forutsatt at den gamle måleren er forskriftsmessig montert og at stengekraner virker. Det er Wislan Rør som utfører arbeidet på vegne av ås kommune. Når det er tid for at din måler skal byttes ut vil du bli kontaktet av rørlegger for avtale av tidspunkt.

Vann og avløpsgebyrer

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Med abonnent menes eier/ fester av eiendom som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret, og fremkommer av serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser for de ulike tjenestene.

Gebyrene er basert på selvkost, slik at abonnenten kun betaler for bruk av vann og det det koster kommunen å vedlikeholde og legge nye ledninger.

Eieren av fast eiendom, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samledning, er pliktig til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer. Eieren står ansvarlig for betaling av gebyrene. Gebyrene omfatter tilknytningsgebyr for vann og for avløp og årsgebyr for vann og for avløp.